دسته: پرداخت به ازای کلیک

نوعی از تبلیغات اینترنتی که در آن تبلیغ دهنده فقط زمانی به تبلیغ گیرنده پول می دهد که روی لینک آنان کلیک شود.