دسته: مصرف کنندگان خدمات

روش های بازاریابی برای کسانی که یک یا چند بار فقط استفاده کننده از خدمات ما هستند