دسته: پیشبرد کاربران

مسیری که طی می شود تا کاربران علاقه مند به مشتریان فعال تبدیل شوند.